Πολιτική Ποιότητας – Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία – Διαχείριση Αλυσίδας Επιτήρησης

Μόνιμος στόχος και πολιτική της Pangraph, από τον σχεδιασμό της παραγωγής έως και την τελική διάθεση των προϊόντων της και την τεχνική υποστήριξή τους, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, και η συνεχής βελτίωσή της σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Ο όρος Ποιότητα στη Pangraph σημαίνει ότι τα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές της εταιρείας και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ο όρος Περιβαλλοντική Πολιτική σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Ο όρος Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σημαίνει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτελούνται με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εξωτερικών παρόχων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

Ο όρος Διαχείρισης Αλυσίδας Επιτήρησης σημαίνει ότι υπάρχει ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα μέσα από την οποία τα προϊόντα FSC διανέμονται, ξεκινώντας από το αρχικό στάδιο και φτάνοντας στην τελική χρήση.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η Pangraph εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα:

1. EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

2. EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 

4. FSC STD-40-004 V3 EN Σύστημα Ελέγχου των Εταιρειών (Εφοδιαστική Αλυσίδα CoC) που Διακινούν, Μεταποιούν και Εμπορεύονται δασικά προϊόντα που προέρχονται από αειφόρες πηγές.

Για το πεδίο εφαρμογής “Σχεδιασμός, εκτύπωση και παραγωγή φαρμακευτικών, καλλυντικών κουτιών και οδηγίων χρήσης”

Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα και σέβεται απόλυτα την διέπουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς και Διατάξεις.

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης, η Pangraph έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της για τα εξής:

✓ Να πραγματοποιεί ό,τι δηλώνει ότι θα πραγματοποιεί.

✓ Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.

✓ Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των προϊόντων που προσφέρει.

✓ Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.

✓ Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

✓ Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.

✓ Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.

✓ Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

✓ Να ακολουθεί και να χρησιμοποιεί πρότυπες μεθόδους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων της και να συμμορφώνεται απόλυτα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η εταιρεία λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και για να το επιτύχει:

✓ Καταγράφει συνεχώς τις περιβαλλοντικές συνέπειες (άμεσες και έμμεσες) κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

✓ Δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων

✓ Δεσμεύεται για ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, και για συνεχή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων.

✓ Σχεδιάζει νέα, περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα και υιοθετεί νέες μεθόδους παραγωγής με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της.

✓ Αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας τη συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον.

✓ Παρέχει στο ευρύ κοινό, όποτε θεωρεί αναγκαίο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους.

Ειδικότερα η πολιτική της εταιρείας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:

✓ Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών.

✓ Παροχή υγειών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, με σκοπό την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες

✓ Εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

✓ Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.

✓ Προσπάθεια για συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της εταιρείας πάνω στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

✓ Εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης 

✓ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαβούλευση για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

✓ Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών, συστημάτων και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του Ενιαίου Σύστηματος Διαχείρισης στους τομείς ευθύνης τους.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του Ενιαίου Σύστηματος Διαχείρισης στους τομείς ευθύνης τους. Η Διοίκηση καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και συνεχή βελτίωση του Συστήματος. Η Πολιτική Ποιότητας – Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Υγείας & Ασφάλειας εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός της εταιρείας και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση της παρούσας πολιτικής και την επικοινωνία της σε όλους τους εργαζόμενους. Μέσα από την παρούσα πολιτική ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν έχει καμία άμεση η έμμεση συμμέτοχη με τις παρακάτω παράνομες δραστηριότητες:

α) Την παράνομη υλοτομία και το εμπόριο παράνομης ξυλείας και δασικών προϊόντων

β) Την Παραβίαση των παραδοσιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες

γ) Την Καταστροφή των υψηλών τιμών διατήρησης σε δασικές εργασίες

δ) Την Σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες ή τη χρήση μη-δάσος

ε) Την Εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε δασικές εργασίες

στ) Την παραβίαση οποιασδήποτε από τις συμβάσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, όπως ορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, το έτος 1998.

Ο Γενικός Διευθυντής
Παναγιωτακάκης Κ. Παναγιώτης Μεταμόρφωση, 28.01.2020 Πατήστε εδώ για να δείτε το PDF

 

 

 

Pangraph

Αδριανείου 34 - Ρόδου 54,
Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52,
Νομός Αττικής, Ελλάδα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 086780702000

Επικοινωνία

e: [email protected]
τ: 210 28 14 697
φ: 210 28 29 855

Facebook Linkedin